fietsen-lier.be Mis on etnoloogia
mis on etnoloogia

Etnoloogia tänapäeval. Küsimusele “Mis on etnoloogia?” peavad etnoloogid tihti vastama, ometi pole see sugugi kerge, on ju tegu ühelt poolt üsna spetsiifilise, teiselt poolt aga võrratult laia erialaga – igas eluvaldkonnas on võimalik leida etnoloogiline perspektiiv. Püüdes sellele kõige üldsõnalisemat vastust anda, võib öelda, et etnoloogia hõlmab ...

.

Uuringud, mis on keskendunud kultuurimälu, kultuurimuutuste ja kultuurimõjutuste ning kollektiivse tähendusloome uurimisele ühiskonna tasandil, hõlmavad Eesti ja soome-ugri rahvaste rahvusliku, kultuurilise ja piirkondliku (osakultuurilise) identiteedi uurimist, samuti poliitiliste ja sotsiaalsete olude ja muutuste mõju uurimist Eesti kultuurile ja identiteedile.

.

Mis on etnoloogia? Etnoloogia seevastu kirjeldab üksikasjalikult ühiskonna demograafiat. See võrdleb ühiskonna mõistmiseks erinevaid etnograafiaid. Teiselt poolt kutsutakse etnoloogia aine või haru asjatundjat nimega etnoloog. Etnoloog vaatab läbi ebausud, uskumused, müüdid ja institutsioonid, mis on levinud või erinevad mujal maailmas.

.

Antud on etnoloogia üldinesissejuhatus ja teaduse erinevad nimetused Euroopas ning Ameerikas. Räägitakse pea mistest teoreetilistest …

.

Etnoloogia - teadusharu, mis uurib maailma rahvaid, nende kultuurilisi iseärasusi ja kultuuriloolisi suhteid (rahvateadus) materiaalsed ajalooallikad – leiud, ehitised kirjalikud ajalooallikad – raamatud, savitahvlid Viljaka poolkuu ala – kaarekujuline maa-ala, mis ulatub Palestiinast kuni Tigrise ja Eufrati jõgikonnani.

.

.

Mis on etnoloogia? Etnoloogia on erinevate inimeste omaduste uurimine. Seda võib pidada antropoloogia allvaldkonnaks. Etnoloogias pöörab indiviid tähelepanu inimrühma, näiteks etnilise rühma, spetsiifilistele omadustele sotsiaalsete, kultuuriliste elementide osas. Seejärel uuritakse neid omadusi põhjalikult.

.

Mis on tehnoloogia Tehnoloogia on iseenesest protsess, millega inimesed muudavad ümbritsevat keskkonda oma soovide ja vajaduste rahuldamiseks. Siiski mõeldakse tehnoloogiast tihti läbi selle artefaktide: arvutid, lennukid, tarkvara, pliit, auto jne.

.

Müüt (kreeka keeles mythos) on jutustav pärimus, mis seletab pärimusliku kultuuri teadmiste ja kogemuste põhjal kujundilisel viisil maailma ja inimese algupära, olemust ja tähendust.. Müüdid esinevad lugudena, mille tegelasteks on tihti üleloomulikud olendid – jumalad, loom-inimesed, heerosed. Filosoof Tõnu Luik määratleb müüti järgnevalt: "Müüt on hõimu-sugukonna ...

.

Etnoloogia osakond. Etnoloogia osakonna õppe- ja teadustegevus järgib tänapäevase kultuuriuurimise teoreetilisi ja metodoloogilisi suundumusi; erialakursustel tutvustatakse mitmesuguseid kultuuri- ja sotsiaalantropoloogilisi meetodeid. Õppetöö käigus antakse põhjalik teoreetiline ja praktiline (välitöö) ettevalmistus kultuuriprotsesside märkamiseks ...

.

Need alad on jäänud üha kitsamaks. Kaua aega oli tõsisemalt käsitlemata kombestik,. folkloristika ja etnoloogia vahepealne valdkond, mis nüüd on jõudsalt käsile võetud peamiselt folkloristide hoolel. Üsna visalt arenes külade uurimine, kuni tuli Gea Troska ja tegi selles valdkonnas suure töö ära.

.

Eesti etnograafia koos teiste distsipliinidega, mis on otseselt seotud Eesti ajaloo, eesti keele, kirjanduse ja kultuuri uurimisega, on ajalooliselt olnud osa rahvusteadustest. Soomeugrilaste uurimine on olnud aga oma rahva ja teiste rahvaste uurimise vahevormiks – soomeugrilasi ei ole eestlastega päris täielikult samastatud, aga neid ei peeta ka võõrasteks.

.

Minu jaoks on kõige segadusse ajavam termini “etnoloogia” kasutamine Eestis. Traditsiooniliselt tähendab “etnoloogia” teatud tüüpi sotsiaal- ja kultuuriantropoloogiat, mis keskendub eelkõige materjali kogumisele ja ühiskondade võrdlemisele.

.

Väga oluliseks “võtteks” rakenduslikus kultuurianalüüsis peab Tom O’Dell “topeltanalüüsi” (double cultural analysis), mis tähendab ühelt poolt kliendi soovi, huvide ja küsimuste mõistmise püüet, ent samas oskust kliendi formuleeritud küsimust kultuurianalüütiliselt ümber sõnastada, “tõlkida” ja seeläbi pakkuda tagasi analüütilisemat …

.

Kirju kera. Art Leete, Maarja Kaaristo. Setud haua pääl surnuid mälestamas Verska külas 1913. aastal. Johannes Pääsuke/ERM. Küsimusele “Mis on etnoloogia?” peavad etnoloogid tihti vastama, ometi pole see sugugi kerge, on ju tegu ühelt poolt üsna spetsiifilise, teiselt poolt aga võrratult laia erialaga – igas eluvaldkonnas on võimalik leida etnoloogiline perspektiiv.

.

Etnoloogia vaatepunktist on Halbwachs liigse ühekülgsusega rõhutanud sotsiaalset süsteemi ning alahinnanud kultuurilist orientatsiooni. Etnoloogid rõhutavad, et kultuur on lokaalselt konstrueeritud tähenduslik sümbolsüsteem, mis tähendab, et ühiskonniti erinevad ka kultuurilised struktuurid.

.

Etnoloogia on kultuuri kõigis tema väljendustes uuriv teadus, mis püüab kultuuri/kultuurinähtusi mõista, kasutades mitmeid kvalitatiivseid ja võrdlevaid meetodeid. Etnoloogia pöörab peatähelepanu sellele, kuidas indiviid või rühm mõtestab kultuuri, oma elu ja tegevust kultuuris.

.

Etnograafia ja etnoloogia peamine erinevus on see, et Etnograafia on kvalitatiivne uurimistöö, mille eesmärk on kultuurinähtuste uurimine ja Etnoloogia on ühiskonnaõpetus, mis tegeleb etniliste rahvastega (rahvad).. Etnograafia. Etnograafia (kreeka keelest ἔθνος etnos "rahvas, inimesed, rahvas" ja γράφω grapho "ma kirjutan") on inimeste ja kultuuride süstemaatiline …

.

Töökoormus on 0,5 kohta, mis tähendab, et korraga võib käsil olla 2–3 projekti. Mida me teeme? 👉 Rakendusliku Antropoloogia Keskuses aitame organisatsioonidel ja ettevõtetel leida nutikaid ja loovaid lahendusi nende ees olevatele probleemidele. Antropoloogidena uurime inimesi, keskendudes nende kogemustele, arvamustele, väärtustele, hoiakutele ja tajudele ning küsime …

.

Etnoloogia (varem ka rahvateadus ja etnograafia; kreekakeelsest sõnast ἔθνος ethnos rahvas) on teadusdistsipliin, mis tegeleb inimkogemuse, kultuuri ja ühiskonna uurimisega. 51 suhted.

.

Etnoloogia vs antropoloogia Etnoloogia ja antropoloogia on kaks distsipliini, mille vahel võib täheldada teatavat erinevust. Esiteks määratlegem need kaks sõna. Antropoloogia on uurimisvaldkond, mis keskendub inimese päritolule, ühiskondadele ja kultuurile. Teisalt on etnoloogia eri rahvaste tunnuste uurimine.

.

Etnoloogia ja folkloristika üliõpilasi ja vilistlasi ühendab aktiivne tudengiorganisatsioon Tartu Nefa Rühm, mis korraldab eriala tutvustavaid üritusi, välitöid ja teaduslikke seminare.Vilistlaste asutatud MTÜ Rakendusliku Antropoloogia Keskus pakub tudengitele võimalust osaleda erinevates projektides ja omandada rakendusantropoloogile vajalikke oskusteadmisi.

.

Võime ju valida välja üksikuid elemente, kujutelmi ja tavasid, mis otseselt ristiusku ei puuduta, aga 19. sajandi üldpilt on samavõrd kristlik nagu tänapäevane Eesti on pigem meedia ja uue vaimsuse usku. Õnneks jätkub ka valgustuslik töö meenutamaks teadusliku mõtlemise vajalikkust, mida tänuväärselt esindab ka ajakiri Horisont.

.

Mis puutub ühiskondlikesse suhetesse, siis need muutuvad oma iseloomu ja omaduste poolest koos suhtlustehnoloogiate arenguga, mis muudavad ühtaegu suhete konteksti. Nii muutub eristus etnoloogia kui kohaliku vaatluse ja antropoloogia kui üldisema, võrdleva pilguvõtu vahel uuesti küsitavaks.

.

TLÜ humanitaarteaduste instituudi ajaloo akadeemiline suund koondab õppe- ja teadustegevust ajaloo, visuaalse ja materiaalse kultuuri (arheoloogia, etnoloogia, kunstiajaloo) ning keskkonnaajaloo erialadel. Tegemist on tugeva rahvusvahelise suunitlusega innovaatilise ja meeskonnatööle orienteeritud kooslusega, mis kujundab Eesti ajalooõpetamise- ja uurimise …

.

Oskused töötada inimestega – näha elu läbi teise silmade, mõista tema jaoks olulist ja väärtuslikku Mitmekesised praktikad ja spetsialiseerumisvõimalused, kontakt tööandjatega õpingute jooksul Töötava õppijaga arvestav õppekorraldus Tutvu etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia võimalustega siin. Kas sulle pakuvad huvi kultuuride, ühiskondade, …

.

Etnoloogia erialal uuritakse, kuidas inimesed oma igapäevaelus kultuuri loovad ja selles kultuuris elavad ning kuidas kultuur selle tulemusena muutub. Etnoloogia aitab mõista, miks inimesed midagi teevad või räägivad ning mis tähendusi nad oma tegevusele omistavad.

.

Riigikogule menetlemiseks esitatud looduskaitseseaduse muutmise eelnõuga 483 SE plaanitakse senist randade ja kallaste kaitset tunduvalt nõrgendada, mis viib Eesti loodusväärtuste kahjustumiseni ning märkimisväärsete piiranguteni ranna- ja kaldaalade edasisel avalikul kasutamisel, hoiatavad pöördumisele alla kirjutanud teadlased. Postimees avaldab …

.

üks abinõu, mis vähemasti ärgitab järgnevatele aruteludele. Ettekandes analüüsin ühte katset mõtestada Kihnu kultuuripärandis elamist ja sellele uue narratiivi otsimist. 2021. aasta suvel avaldasin autoetnograafilise raamatu „Minu Kihnu“. Tegu on kultuuriloolise ja ennekõike etnograafilise ülevaatega, mis otsib vastuseid
kuidas vahetada juhatuse liigetmis aastani kasutati gooti stiilikui suur on eesti puiduvarumis on linnkus leiutati karantiinkuidas saada oma tahtmistandke teada kuikus saab õppida treenerikskuidas saada austraalia kodakondsustleelo tungal enne kui sain emaks

657
Bing Google