fietsen-lier.be Kus sätestatakse asjaajamise üleandmise täpsem kord
kus sätestatakse asjaajamise üleandmise täpsem kord(2) Asjaajamise üleandmine vormistatakse asjaajamise üleandmis-vastuvõtmisaktiga juhul, kui lahkub asutuse või struktuuriüksuse juht või kui seda nõuab vahetu juht, üleandja või vastuvõtja. (3) Asjaajamise üleandmise täpsem kord sätestatakse asutuse asjaajamiskorras. § 49.. Asjaajamise üleandmine vormistatakse asjaajamise üleandmis-vastuvõtmisaktiga juhul, kui lahkub asutuse või struktuuriüksuse juht või kui seda nõuab vahetu juht, üleandja või vastuvõtja. Asjaajamise üleandmise täpsem kord sätestatakse asutuse asjaajamiskorras.. Kus sätestatakse asjaajamise üleandmise täpsem kord? Organisatsiooni asjaajamiskorras. Organisatsiooni põhikirjas. Asjaajamise üleandmine vormistatakse üleandmis-vastuvõtmisaktiga ministeeriumi kantsleri lahkumisel. Valitsuse liikme ametist lahkumisel asjaajamise üleandmist ei vormistata. [RT I 2007, 28, 159 - jõust. 07.04.2007] (3) Asjaajamise üleandmise täpsem kord sätestatakse asutuse asjaajamiskorras. § 49.. asjaajamise üleandmise kord (Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määrus nr 80 „Asjaajamiskorra ühtsed alused“ § 4 lg 1 p 13); 18) dokumendi kuupäeva ja kellaaja märkimise täpsem kord (Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määrus nr 80 „Asjaajamiskorra ühtsed alused“ § 15 lg 7);. asjaajamise üleandmise kord; dokumendi kuupäeva märkimise täpsem kord; ... Nt nr 4-1/1, kus „4-1“ on sarja tähis (personali käskkirjad) ja „1“ käskkirja number. 6.5.Dokument on registreeritud, kui talle on antud viit ja tema kohta on registrisse kantud. asjaajamise üleandmise kord 18) dokumendi kuupäeva ja kellaaja märkimise täpsem kord 19) dokumentide ärakirjade ametliku kinnitamise pädevust omavad töötajad, selle viisid ja kord 20) õpilaspileti vormistamise täpsem kord 21) normtehnilised nõuded …. kus sätestatakse asjaajamise üleandmise täpsem kord; võru takso 1242; Onninen johvi. Lees meer > 24 inzichten tijdens Ambt24. Lees meer > Veefiltrid | Onninen onninen johvi Onninen Jõhvi Express. Vaata selle ettevõtte uut e-Profiili Eesti Ettevõtete Eelistatud Elupaigas.. korral asjaajamise üleandmise kord ..... 15 . 20. Dokumendi kuupäeva ja kellaaja märkimise täpsem kord ..... 16 . 21. Dokumendi ärakirja, väljavõtte ja …. kus sätestatakse asjaajamise üleandmise täpsem kord põlva tööpakkumine tervisetõend 2018 läti-eesti keele sõnastik. Spring naar de primaire inhoud. tartu võru maxima; omniva eesti post; kuidas teha kanamaksa; võru tõõtukassa; kõrvitsapüreesupp porgandiga; Nieuws. Ilona Tint | …. (1) Valla asjaajamiskord (edaspidi kord) määrab kindlaks asjaajamise korraldamise põhinõuded. (2) Asjaajamine korra mõttes on dokumentide loomine, registreerimine, edastamine, menetlemine, süstematiseerimine, hoidmine ja kasutamine kuni nende üleandmiseni arhiivi.. 330.Asjaajamise üleandmine vormistatakse asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise aktiga juhul, kui lahkub asutuse juht või kui seda nõuab vahetu juht, üleandja või vastuvõtja. 331.Asjaajamise üleandmise ja vastuvõtmise täpsem kord sätestatakse asutuse asjaajamiskorras.. eesti kindralid, autospirit tallinn, minecraft bottle o enchanting, kuidas jõuda orgasmini, superdry eesti, kuidas tekib rahe, võru kasiino, vaata kus sa käinud oled, annika urm äripäev, eia jõulud tondikakul torrent, star fm võru,. ASJAAJAMISE ÜLEANDMINE. Asjaajamise üleandmise kohustus. Enne teenistus- või töökohalt vabastamist või teenistus- või töösuhte peatumisel on ametnik või töötaja kohustatud asjaajamise üle andma teda asendama määratud ametnikule või töötajale asutuse juhi poolt selleks määratud tähtaja jooksul.. 5 Tips to Survive Estonian Winter - YouTube winter in estonia Estonia, as a Nordic country, is just stunning during the winter. Cold temperatures and white fluffy snow makes the country definitely a winter wonderland, worth visiting.There are many places to visit in Estonia during the winter.. 1.8.3. Asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akt sisaldab lahendamisel olevate ülesannete ja vastamata dokumentide loetelu, nimekirja töötaja käes olevatest dokumentidest ja kaustadest, loetelu vastutaval hoiul olevatest Audiitorkogu varadest. 1.8.4. Asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastavad asjaajamise üleandja ja. asjaajamise üleandmise kord Enne töölepingu lõpetamist või töölepingu peatumist tuleb asjaajamine üle anda kooli direktorile. Asjaajamise üleandmine vormistatakse üleandmis-vastuvõtmis-aktiga, mis sisaldab: • üleandja käes lahendamisel olevate dokumentide loetelu, • tähtajaks täitmata dokumentide loetelu,. asjaajamise üleandmise kord (Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määrus nr 80 „Asjaajamiskorra ühtsed alused“ § 4 lg 1 p 13); 18) dokumendi kuupäeva ja kellaaja märkimise täpsem kord (Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määrus nr 80 „Asjaajamiskorra ühtsed alused“ § 15 lg 7);. 21. asjaajamise üleandmise kohustust-vastuvõtmise , üleandmiseakti sisunõudeid, akti vorminõudeid, asjaajamise ühepoolset ülevõtmist, mittenõustumist akti sisuga. 1. Asjaajamise korraldamine: juhtimisstruktuur, alluvussuhted, vastutus . 1.1 Kooli asjaajamist koordineerivad direktor Reet Kangro, õppekasvatustöö ja raamatukogu eest. ASJAAJAMISE KORRALDAMINE KORDAMISKÜSIMUSED 2013. 1. Mis on asjaajamine definitsioon arhiiviseaduse järgi või vaba sõnastus ? Vaata üle ka. mõisted: dokument, arhivaal, dokumendihaldus jt.. Asjaajamine on dokumentide loomine, registreerimine, edastamine, süstematiseerimine,. hoidmine ja kasutamine nende üleandmiseni arhiivi Arhiiviseadus ... asjaajamise üleandmise kord (Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määrus nr 80 „Asjaajamiskorra ühtsed alused“ § 4 lg 1 p 13); 18) dokumendi kuupäeva ja kellaaja märkimise täpsem kord (Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määrus nr 80 „Asjaajamiskorra ühtsed alused“ § 15 lg 7);. Lisa nr 12 Asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti näidis ... 1.4 Üks kord aastas, enne asjaajamiskorra uue perioodi algust vaadatakse asjaajamiskord üle ... Väljasaadetavate kirjade ja käskkirjade loomine toimub EKISes, kus dokument saab vastava vormistuse. Seejärel suunatakse dokument kooskõlastamiseks või allkirjastamiseks järgmisele. „(3) Advokaadieksami sisu, eksamitulemuste hindamine ja eksami läbiviimise täpsem kord, sagedus ja muud korralduslikud küsimused sätestatakse advokatuuri kodukorras.“ 4. Paragrahvi 31 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks. 5. Paragrahv 32 tunnistatakse tervikuna kehtetuks. 6. Paragrahv 33 tunnistatakse tervikuna kehtetuks.. Töökeskkonnavolinike valimise ja tegevuse kord _____ (ettevõtte nimi) Töökeskkonnavolinike valimise korraldus. Töökeskkonnavolinik valitakse ettevõttes, kus töötab 10 või enam töötajat. Töökeskkonnavolinik on töötajate valitud esindaja töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes ning kokkulepete sõlmija tööandjaga.. Eelnõuga sätestatakse otsesõnu kõige ohtlikumad erijuhud, kus oht relvadega seotud kuritarvitustest võib realiseeruda läbi omaniku, nõukogu või juhatuse liikme ning menetlustes tulevikus aset leida võivate asjaolude hindamisel ja tõendamisel ning nendega seotud ohtude ennetamisel, eeldatakse, et asjaolu saabumine on tõenäoline, kui .... Asjaajamise keel valla omavalitsusorganites. ... Vallavalitsuse liikmete õiguste, kohustuste ja vastutuse täpsem kord sätestatakse vallavalitsuse liikmete ametijuhendites. ... Valla vara valitsemise jaotuse ja üleandmise vallaasutuste vahel otsustab vallavalitsus.. Lisa 1 Asjaajamise juhised Lisa 2 Teabe asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamise kord Lisad Vallavalitsuses kasutuselolevad dokumendiplangid II. Dokumentide avalikustamine ja neile juurdepääs 1. Dokumentidele tagatakse juurdepääs teabe avalikustamisega Toila valla veebilehel oila.kovtp.ee ja teabenõude täitmisega. 2.. Käesolev kord määrab kindlaks Lastesõime Päkapikk (edaspidi lastesõim) asjaajamise korraldamise põhinõuded ja töö dokumentidega. Lastesõime asjaajamises kasutatakse postiaadressi Sõle 76a, 10314 Tallinn, üldtelefoni 6618018, elektronposti pakapikk@pakapikk.edu.ee.. Toila vallavalitsuse asjaajamise kord I Üldsätted § 1 Asjaajamiskorra eesmärk (1) Asjaajamiskorraga reguleeritakse Toila vallavalitsuse asjaajamise korraldamist ning kehtestatakse dokumentide koostamise, edastamise, hoidmise ja säilitamise ning dokumentidele juurdepääsu võimaldamise nõuded.. töötaja töölt vabastamise või töösuhte peatumise korral asjaajamise üleandmise kord 14.1. Enne töölepingu lõpetamist või töölepingu peatumist tuleb asjaajamine üle anda kooli direktorile. 14.2. Asjaajamise üleandmine vormistatakse üleandmis-vastuvõtmis-aktiga, mis sisaldab:
kuidas teha pangaülekannetkui jalanõud haisevadkus toimus vabadussõdakuidas tõmmata muusikat telefonikus tallinnas neete ostakuidas teha piparmündiõlilahti tee aken siis kui su tuppakuidas muuta firma tegevusalakus saab ise pesu pestamis tõttu

426
Bing Google