fietsen-lier.be Kui tihti võib dividende maksta
kui tihti võib dividende maksta

Kui tihti võib dividende maksta? Dividendide suuruse ja maksegraafiku otsustavad ettevõtte osanikud. Börsiettevõtted maksavad tihti dividende korra kvartalis, see sagedus sobib hästi ka tavalisele ettevõttele. Muidugi võib maksta ka harvem, nii nagu osanikud otsustavad. Kui aga dividende makstakse igal kuul, siis viitab see pigem töötasule ja võib tekitada …

.

Selle näite puhul, kui otsustati maksta välja dividende 1000 eurot (netosumma), oleks seega dividendidelt makstav tulumaks 250 eurot, ning dividendide brutosumma 1250 eurot (1250*20%=250). Seega selleks, et maksta välja dividende 1000 eurot, peab olema jaotamata kasumi suurus vähemalt 1250 eurot.

.

Kui tahad korrektne olla, siis tee ära. Vabas vormis otsus – Ettevõtte ABC ainuosanik Kati otsustas maksta dividende 2016.a. majandusaasta aruande alusel 4000 eurot. Lisaks kuupäev ja digiallkiri. Kui osanikke on mitu, tuleks kindlasti otsus vormistada, eriti kui dividende ei maksta täpses osaluse proportsioonis.

.

Aastaaruande kinnitamise hetkel võib otsustada kasumit mitte jaotada, kuid aasta jooksul võib teha uue otsuse, millega otsustatakse dividende siiski maksta. Dividendide maksmise otsust on õigus muuta või tühistada siis, kui kõik osanikud on sellega nõus.

.

Üldiselt kui omanik on eraisik siis võib arvestada ca 25% kogu tulumaksu kuluga neto dividendide summast. Kui osanikeks on ettevõtted ja eraisikud ning dividende ei maksta regulaarselt, siis lähevad arvutused keerulisemaks. Ettevõtetest osanike puhul kasutatakse nö. madalamat maksumäära 14/86 (16,3%).

.

Tähelepanu tasub siinjuures pöörata sellele, et Maksuametile ei meeldi, kui dividende makstakse välja regulaarselt ja samas summas. Vaata meie blogist täpsemalt seda, millistel alustel võidakse dividende palga väljamakseks lugeda. Dividende makstakse jaotamata kasumilt ja tulumaksu arvestatakse dividendide netosummalt. Kindlasti ei saa dividende …

.

.

Mitmete teooriate kohaselt peaks investorid eelistama dividende maksvate ettevõtete aktsiaid rohkem, kui dividende mittemaksvate ettevõtete aktsiaid, kuna dividendide maksmine peaks signaliseerima ettevõtte jätkusuutlikust ja dividendidest saadav tulu on kindlama suurusega ja seega vähem riskantne.

.

Samuti võib sellel perioodil dividendideks makstavat summat muuta (suurendada või vähendada), kui kõik omanikud muudatusega nõus on. Kui omanik (ud) ei nõustu pärast otsust tehtud muudatustega, on äriühingul kohustus dividendid …

.

2.Kehiva seaduse kohaselt võib osaühing dividende välja maksta kinnitatud aastabilansi alusel – ÄS §157 lg 1. 3. Kui osaühingu juht annab raamatupidajale korralduse kanda x krooni dividende omaniku arveldusarvele ENNE aastabilansi kinnitamist, siis on raamatupidajal valida kahe halva käitumisvariandi vahel:

.

Kui siiani oli tulumaksumäär 20/80 dividendide neto- ehk väljamaksusummast, siis äsja jõustunud seadusemuudatus lubab sel aastal piiratud ulatuses (1/3) kasutada alandatud maksumäära 16/84. “Seega, näiteks eelmisel aastal 10 000 eurot dividende maksnud ettevõtja võib väljamaksusummast 1/3 ulatuses maksustada soodusmääraga. Niisiis ta maksab …

.

kui asjad lähevad hästi ja kasum kasvab, siis võidakse maksta rohkem dividende ning tavaliselt suureneb ka aktsiate väärtus, kui aga olukord halveneb (olgu siis põhjuseks firma nõrk juhtimine, nõukogu valed otsused või ettevõttest sõltumatud tegurid nagu ebasoodne turuseis vm), siis võib aktsiate väärtus langeda ja firma pankroti korral võivad …

.

Kui puudub kavatsus maksta dividendid osanikele välja kohe pärast otsuse tegemist, on mõistlik määrata kasumi jaotamise otsuses kindlaks ka dividendide väljamaksmise tähtaeg või tähtajad. Vastasel korral tuleb dividendid maksta välja mõistliku aja jooksul pärast otsuse tegemist, milleks on kohtupraktikas loetud 1-2 nädalat.

.

Sellises ettevõtluses ei teki nii suurt kasumit,et maksta dividende, kasum kulub maja korrashoiuks. Ega dividendide maksmine ei ole samuti kohustus. Mõelgem siis välja mingid uued ettevõtlusvormid nende jaoks, kes tahavad ausalt toimetada, makse maksta, samas mitte olla pidevalt maksuameti pihtide vahel.

.

Nt: kui otsustatakse maksta dividende summas 5000 eurot, tuleb sellelt maksta tulumaksu 1250 eurot. Kuigi maksukulu võib tegelikult kanda ka jooksval aastal teenitud kasumi arvelt ja maksta dividendideks kogu eelmiste perioodide kasumi, on soovitatav siiski jätta dividendide osa maksusumma võrra väiksemaks.

.

Kuid seda võib teha ka mitmes osas, vastavalt sellele, kuidas on lood vabade vahenditega. Tähelepanu tasub siinjuures pöörata sellele, et Maksuametile ei meeldi, kui dividende makstakse välja regulaarselt ja samas summas. Vaata meie blogist täpsemalt seda, millistel alustel võidakse dividende palga väljamakseks lugeda.

.

Kui Jüri küsimusele veel põhjalikumat vastust sooviks seisukohalt, et kui ettevõttes enamusosalust omav osanik otsustab, et dividende makstakse vaid temale. Kui pärast töötasu ja maksude maksmist jääb kasumit veel üle, siis selle võib dividendideks maksta.

.

2006. aastal oli firmal kasum ja ainuomanik otsustas dividendideks maksta 100 000 krooni, aga 2007. aastal ei läinud nii hästi ja dividendi maksmiseks raha ei ole ja ega põhivarast ka dividende võtta ei tohi? Kas saab seda otsust nüüd muuta, et dividende ei maksta.

.

Dividendi võib lugeda palgatuluks, kui juhatuse liikmele ei maksta tasu või töötajale töölepinguga tasu, või makstakse seda väga vähe. Kohus leidis, et dividendide maksmine on muidugi seaduslik, aga seda vaid siis, kui dividendide näol pole tegemist katsega maksta vähem tööjõumakse tegevuse eest, mis oma olemuselt pole midagi muud ...

.

Praktikas tuleb tihti ette olukordi, kus tööle kandideerimisel soovib tööandja enne töölepingu sõlmimist kontrollida tööle soovija tööoskusi ning tööle sobivust. Riigikohus selgitas hiljutises lahendis, et kui tööle soovija on asunud lepingueelsete läbirääkimiste ajal täitma iseseisvalt ülesandeid, mida tavapäraselt tehakse ...

.

Omakapital on seega omanikele kuuluv vara ja kui omakapital on piisavalt suur, võivad omanikud ettevõttest osa raha välja võtta – endale dividende maksta. Kõik raha, mis on omanikud kunagi omakapitali sisse maksnud, võib tulevikus maksuvabalt ka tagasi võtta. Kõik omakapitali suurendamised ja väljamaksed tuleb Maksuametile deklareerida.

.

Kui asjad lähevad hästi ja kasum kasvab, siis võidakse maksta rohkem dividende ning tavaliselt suureneb ka aktsiate väärtus, kui aga olukord halveneb (olgu siis põhjuseks firma nõrk juhtimine, nõukogu valed otsused või ettevõttest sõltumatud tegurid nagu ebasoodne turuseis vm), siis võib aktsiate väärtus langeda ja firma pankroti ...

.

Ma lisaks sinna dividendijutule veel selle, et seda ei tasuks liiga tihti teha, ehk siis kui iga kuu endale muudkui dividende maksta, võib maksuamet seda hakatagi võtma kui töötasu ja siis nõutaksegi juba, et oleks tehtud tööleping või mõni võlaõiguslik leping (töövõtu- või käsundusleping), registreeritud töötamise registris ...

.

Kohati kallim kui ise investeerides. Mõned fondid võivad olla üsna kulukad ning tihti on investeerimisfondi investeerimine kallim kui ise otse investeerides. Muidugi ei pruugi see alati nii olla. Tänu suurele portfooliole võib vahel investeerimisfond olla just soodsam. Võti peitubki erinevate võimaluste uurimises.

.

Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%. Aeg ja maht Veebiseminar toimub 5. mail 2020 kell 10.00–11.30.

.

Swedbank: Tallink võib dividende maksta juba järgmisel aastal. Swedbank Markets märgib oma värskes Tallink Grupi kiirkommentaaris, et eeldusel kui positiivsed trendid laevakompanii sihtturgudel jätkuvad on võimalik, et esimene dividendimakse tehakse juba 31. detsembril lõppeva 2010/2011 finantsaasta eest. .

.

Jah, dividendid on omaniku tulu ja isegi kui töötajad puuduvad, aga ettevõte teenib kasumit, siis võib dividende välja maksta. Jüri Kas sain õigesti aru, et kui ettevõtte mõlemad osanikud ühiselt otsustavad, et dividende makstakse välja vaid ühele osanikule, siis see lahendus on …

.

Kui sa ostad dividendiaktsiad, siis üldiselt tahadki jätta aktsiad oma portfelli: sa saad ikkagi ettevõttelt iga aasta dividende. Üldiselt aga on aktsiatesse investeerimine pikaajaline tegevus. Aktsiad tasub hoida ca 3-5 aastat, eriti, kui sa usud, et aktsia hind võib kasvada. Aktsiaturul ei käi asjad üleöö: ehkki väikeseid kõikumisi ...

.

Samuti võidakse dividende mitte maksta, kui otsustatakse kasum hoopis ettevõtte arengusse investeerida või kui kasumit ei saadudki. Nii pead arvestama võimalusega, et su investeeringu väärtus vahepeal hoopis väheneb. Aktsiate ostmine: Kering. Kui ettevõte peaks pankrotti minema, võid kogu rahast ilma jääda.
mis on asendustäitminekui suur on miinimumpalk aastal 2016kus asub antarktikakuidas viia läbi töövestlustkuidas teenida lisarahamumio kuidas kasutadakus sündis fred jussiait kus hoitakse kalukuidas leida neutronite arvumis on smuugeldamine

800
Bing Google