fietsen-lier.be Kui ette käib koma
kui ette käib koma

Misile: Vanem generatsioon mäletab jah, et nii pähe taoti, et "kui" ette koma ei käi. Tegelikkus on paraku ja õnneks natuke teistsugune. Vahel ikka väga käib. Suhtugem komadesse loominguliselt ja vaistule tuginedes:)

.

.

.

Küsisõnade ette käib tavaliselt koma. Sest, et, kuid ette ka. Muude ette saab ka koma panemata hakkama, tuleb vaadata, kas mõlemal pool sõna on tegusõna pöördes või kas tegu pole vastandusega (mitte see, vaid teine). Ja vabalt võib juhtuda ja ja ning ette koma, see "ei käi"-reegel on algklasside jaoks.

.

Üldreegli kohaselt pannakse ka võrdlussidesõnade kui ja nagu ning nende ühendite ette koma vaid siis, kui järgnev tarind sisaldab öeldisverbi (pöördelist verbivormi). Vastasel juhul pole tegemist kõrvallausega ning ka vajadust koma järele pole.

.

Kas nagu ette käib koma? Vaid ette peaks vist koguaeg koma käima, nagu lausest: Ema ei olnud eriti jõuludest vaimustuses, vaid hoopis murelik ja ärevuses, kas kõik ikka saavad kõhud täis. Kas ette panin ka nüüd koma, see vist sobib siia. Aga selle viimase lause lõppu ma küsimärki ei pannudki, nagu ei sobinud eriti, aga siin nagu ette panin ikka koma.

.

Kui kõrvuti on ERILIIKI määrused, nagu koha- ja ajamäärused, oleneb koma kasutamine taas määruste käändest. KOHAKÄÄN-DES koha- ja ajamäärusi komaga ei eraldata, nt Emakeele Seltsi kõnekoosolek peeti Tartus 25. oktoobril 2005. aastal. Ta on sün-dinud 20. aprillil 1942. aastal Tallinnas. (Sõna aastal võib ka ära jätta.)

.

Sidesõnade ette koma panemine on lihtne selgeks saada väikeste salmikestega: Et, sest, kuid, vaid, aga – seisavad koma taga. Ja, ning, ehk, ega, või – ette koma ei käi. 6) Suur ja väike täht Lauset alustatakse suure tähega. Kõik inimeste, riikide, asutuste, organisatsioonide jne kirjutatakse samuti suure tähega.

.

komata sidesõnad (sõnad, mille ette tavaliselt koma ei panda) JA NING EGA EHK VÕI. Kui midagi loetleme, siis saame LOETELU. Loetelus kirjutatakse sõnade vahele koma. Näiteks: Koolikotis on vihikud, õpikud, pinal, töövihik, käärid, liim ja vahetusjalanõud.

.

Kui kohanimi ja kuupäev on kohakäändes, siis koma ei ole: Elvas 30. juunil 1962. a. aadressi osi, kui need pole kirjutatud üksteise alla: Meie aadress on Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn; esikohale tõstetud perekonnanime järgnevast eesnimest: Kessel, …

.

Aga „ja“ ette ei käi ju koma? 1. Koma ei ole vaja panna siis, kui sõnast ja kahele poole jäävad sõnad või lauseosad on demokraatlikult võrdsed. 2. Vahel saab mõni lauseosa endale kaaslaseks mõne täpsustava fraasi või osalause. See kuulub ainult selle konkreetse...

.

Tegelikult on „eti” ja koma suhted mõnevõrra keerukamad. Kui „etiga” algav kõrvallause järgneb pealausele, siis on koma mõistagi omal kohal („Loen raamatut, et igavust peletada”). Kui rõhuasetus muutub ning kõrval- ja pealause vahetavad kohad, satub „et” kõige algusse ja mingist komast ei saa juttugi olla („Et igavust peletada, loen raamatut”).

.

teiste rinnastavate sidesõnade ning, ega, või, (nii...) kui ka ette koma ei panda, kuid ei meenu, et õpetaja rõhutas reeglis sõna tavaliselt. Kui emakeeletunnis eritletavad laused muutusid keerukamaks, selgitati ka niisuguseid juhtumeid, mille puhul rinnastavate sidendite ees käib koma. Vanemate klasside Õpilaste tähelepanu juhiti (ning seda

.

Et komareeglid selgeks saaksid, on loodud luuletusi ja sõnamänge, mille abil meelde jätta, et sest ja et ette käib alati koma, või et ja, ning, ega, ehk, või ja kui ka ette kunagi koma ei käi. Välja arvatud näiteks eelmises lauses. Hiljem käivad komad enamasti sinna, kuhu parasjagu vaja. Või sinna, kuhu juhtuvad.

.

Enne kui Mari maale sõitis, käis ta turul, et toitu kaasa osta. Koma pannakse. sidesõnade et, sest, kuna, kes, kelle, milline, mida jne ette. Näiteks: Mul on õppimata, sest koer sõi mu koduse töö ära. Piret läks vaatama filmi, mida ta oli juba näinud. kui enne ja …

.

Üldlevinud veene on, et sõna „et” ette käib alati koma, et nood kaks on lahutamatud. Tegelikult on „eti” ja koma suhted mõnevõrra keerukamad. Kui „etiga” algav kõrvallause järgneb pealausele, siis on koma mõistagi omal kohal („Loen raamatut, et igavust peletada”).

.

Koma tuleb lauselaiendi järele panna üksnes siis, kui: a) see alustab lauset või osalauset ja. b) selle järel ei tule mitte öeldis, vaid mõni muu lauseliige. Seega, seminarile ta tulla ei saa. Esiteks, tal on samal ajal õppetöö, ja teiseks, ta ei jõua muidu lastele lasteaeda järele.

.

Sidesõnade aga, vaid, kuid, ent ette kirjutatakse loetelus koma. Emad ja isad, tütred ja pojad – kõik tantsisid perekonnavalssi. Sidesõnade ja, ning, ega, ehk, või, nii… kui ka ette loetelus koma ei panda.Kui loetelu järel on kokkuvõttev fraas, siis kasutatakse mõttekriipsu.

.

Kui üks nendest tingimustest on täitmata, siis koma lauselaiendi taha ei panda. Kui näiteks lauselaiend alustab küll (osa)lauset, aga tema järel tuleb kohe öeldis, pole komal seal kohta. Selline pausita sõnajärg tundub vahel ka loomulikum. Seega ei saa ta seminarile tulla.

.

Ei panda ja, ning, ega, ehk, või, kui ka ette. Rõhu määrssõna-koma ei panda des ja mata lõpuga sõnade ette koma ei panda. koma käib esimese sidesõna ette. Kirjade alguses ja lõpus ei kasutata koma. üksteist hõlmavaid määrusi ei eralda...

.

kui ka ette pannakse koma ette ei panda koma . 4 / 10. või . ette pannakse koma ... ette pannakse koma ette ei panda koma . 10 / 10. vaid . ette ei panda koma ette pannakse koma . Uuesti Edasi. Autor: Ingrid Maadvere TaskuTark OÜ Reg kood: 12268475. Uustalu 11, 13516 ...

.

NII SIDESÕNAD KUI KA SIDUVAD SÕNAD ON SIDENDID. 1. Tõmba siduvatele sõnadele värviline ring ümber (10). 1. Peale õhtusööki, kui kodutööd olid tehtud, läksid Terje ja Tiit õue. 2. Pahandused algasid siis, kui tunnid olid lõppenud. 3. Mei ei jõudnud ära oodata, millal õpetaja tuleb. 4. Ema, kes oli ärevil, hakkas Annat kutsuma. 5.

.

5) võrdlus (kui-lisand) Mina kui 12. klassi arukas inimene ei pane kunagi kui-lisandi ette koma. LAUSELÜHEND Lauselühend on öeldiseta sõnarühm, mille tuumaks on verbi käändeline vorm. Alati eraldatakse koma(de)ga 1) verbita lauselühend Koolimajas ei käida, müts peas ja saapad jalas, ega vilistata nagu õues.

.

Koolon pannakse rindlause osalausete vahele, kui järgnev osalause seletab eelmist või järeldab midagi eelmisest. Kõlasid tuttavad helid: algas viimane vaatus. Järeldusseost märkivate sõnade (järelikult, seega, niisiis, seetõttu) ette käib koma: Peaminister astus tagasi, järelikult oli …

.

Avasin ukse, niipea kui kuulsin koputust. Ta sai kahe, vaatamata sellele et oli tuupinud terve õhtu. NB! Mitmesõnaliste sidendite puhul sõltub koma asend sisurõhust. Mingil juhul ei panda koma mõlemasse kohta. Kõrvallause võib asetseda pealause ees: Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud.

.

Kui tahad endast vähegi intelligentse inimese muljet jätta kasuta ÕS-i või VÕS-i võõrsõnade kasutamise korral. Kui tahad endast vähegi intelligentse inimese muljet jätta, kasuta komasid. Jajah, kui ette käib koma. Lause hakkab suure tähega. Mida veel?!😁

.

1. ei ole kahjuks norm-intelligentsiga täiskasvanud inimene 2. on olnud ise kunagi väga paks ja on saanud trauma 3. põeb anoreksiat või on põdenud raskeid haiguseid täiendage…. - …

.

"Raskust ei paku ka asjaolu kui toas" - kui ette käib koma. Kasutaks sõna asjaolu asemel lihtsalt sõna see . "Me saame aru mis värvi on lill erinevates valgustingimustesning" - mis ette käib koma, sõna valgustingimustes ja ning tuleb eraldada tühikuga.

.

Teine võimalus on jätta nii koht kui ka kuupäev käänamata, kuid sel juhul peab nimetavas käändes kohamäärangu järel olema kindlasti koma. Nt Paide, 22. august 2008 Palade, 22. august 2008 12. Kas aadressis käib koma? Kui aadress jookseb …

.

52 Esimese ja ette koma ei tule, sest see ühendab sama astme kõr- vallauseid. Teise ja ette tuleb koma panna, sest see eraldab eri tasandi kõrvallauseid. Järellisandi, järeltäiendi, lauselühendi ja kiilu komastamise reegleid nende lauseelementide …
kus elavad liblikadkui kaua küpsevad kanakoivadliikumishulk mis võrdub keha massi ja kiiruse korrutisegamis on unctadmis on massiarvkus asub rummustagflatsiooni võib määratleda kuikuidas laadida smart idkuidas korraldada lapse sünnipäevakui kaua kaob alkohol verest

965
Bing Google