fietsen-lier.be Koma kus ees
koma kus eesSamas *kui puhul koma poleks. Ärgem pangempada (Pange)! "Kus" ees on alati koma, muidugi kui ta lause keskel on (mitte alguses). "Samas ruumis, kus eelmine aasta." Ei sõltu verbi olemasolust. ja sel teisel kommentaatoril on kah õigus.. Kellaaja ees pole koma. 2006-09-13 Ajamäärus reedel, 15. septembril on komaga. 2006-05-10 Õige on kirjutada Harjumaal Kose vallas või Kose vallas Harjumaal. Koma ei ole kummalgi juhul. 2006-05-08 Tere, sõber! Lauses on vaja kasutada koma, sest selles on üte. 2005-10-24 Tallinnas 2. oktoobril – koma ei ole (vrd Tallinn, 2. oktoober .... Kui ei oleks lausetes ühtegi koma, siis on võimalik tõgendada neid mitmeti. Lauses “Hakkame sööma, vanaema” on komal eriti oluline roll, kuna vastasel juhul hakatakse vanaema sööma. Samuti on lapsepõlvest meeles, kuidas öeldi, et “ja” ees ei käi koma, kuid kõrgemates klassides tuli välja, et osadel juhtudel on see lubatud.. Sõnade AGA ja VAID ette tuleb koma panna siis, kui nad on lauses sidesõnad, nt Ta on väike, aga tubli. See ei sõltu mitte kuupäevast, vaid kohtumise päevakorrast. Niisugust ettevõt-mist ei nimetata näituseks, vaid messiks. Kui aga ja vaid on rõhumäärsõnad, siis koma nende ees ei ole: Kuum supilonks mõjub aga kosutavalt.. . KOMA SIDUVATE SÕNADE EES. LIITLAUSETES ÜHENDAMISEKS SAAB KASUTADA KA SIDUVAID SÕNU KES , KELLE , KEDA , MIS , MILLE , MIDA , KUS , KUHU , KUIDAS , MILLAL , MISSUGUNE , KAS jt. NENDE SÕNADE ETTE PANNAKSE ALATI KOMA. Näidis: Ütle palun , millal sa tuled? Õpetaja näitas meile pildilt , missugune on banaanipuu. Einar .... . Koma kasutusest nii et puhul oleneb koguni lause sisu. Kui koma on nii järel, väljendatakse tegevusviisi, kui ees, siis tegevuse tagajärge. Vrd Tehke need tööd ära nii (kuidas?), et keegi ei näe. – Jooksime võidu, nii et lõpuks olid kõik higised. Nii et -püsiühendites võib koma üldse panemata jätta, nt Sööme nii et vats. Ülejäänud juhtudel (põhilause ees paiknevad lühendid, kus käändeline verbivorm on lühendi algul, ning põhilause järel paiknevad lühendid, kus käändeline verbivorm on lühendi lõpus) on määrusliku des- ja mata-lühendi komakasutus vaba. Pikemate lühendite puhul …. Tulge siia, kulla poisid, ja näidake, kuidas te seda tegite. Külla tuli Ants, see vana naljahammas, ja/ning temaga koos kaks sõpra. Maja ees kasvasid kõrvuti nii vana mänd, mille latv oli kuivanud, kui ka noor kask. Ehitud kuuse all istub Kati, aabits süles, ja …. koma nende sidesõnade ette: ja, ning, ega, ehk, või, kui (ka). viimase seletuseks - lauses: helista, kui tulema hakkad, on kui ees koma. lauses nii pipi kui ka härra nilsson armastavad jäätist, koma ei …. Teema: “Kui” ees koma kasutamine. Minu jaoks on see üks kõige raskem grammatiline probleem üldse, sest tavaliselt pole tegu võrdlusega, a’la “ma olen pikem kui sina” ja öeldist ka “kui” järel alati pole. Näiteks “appi, kui vastik” – kas siin käib koma või mitte?. Põimlause osalaused. Põimlause koosneb pealausest ja ühest või mitmest kõrvallausest.. Pealause. Pealause on selline osalause, mis võib esineda ka iseseisvalt.Kõrvallause ei saa tavaliselt iseseiseva lausena esineda, vaid alistub pealausele.. Näiteks lauses Peeter oli õues, kui vihma sadama hakkas võib osalause Peeter oli õues ka üksinda esineda. Lause teine pool kui …. Mitmesõnaliste sidendite puhul sõltub koma asend sisurõhust. Mingil juhul ei panda koma mõlemasse kohta. Kõrvallause võib asetseda pealause ees: Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud. Olgugi et onu eile meil oli, ei rääkinud ta sellest midagi. Kas väikevend täna tuleb, ei tea keegi.. õppima, kui ka neil, kel ees riigieksamid või astumine kõrgkooli. (Õpe-tajate Leht 21.02.2003) Kui rinnastav sidesõna seob mitut sama astme kõrvallauset, siis tema ette koma ei panda. Karl ei saa korrapealt aru, kus ta viibib ja kas on hommik või õhtu. Oskan nimetada inimest, kes kiirust tõeliselt armastas ning kes teadis, miks ta seda .... Koma on peavalu. ٭ Koma võib su perioodihinde ära rikkuda. ٭ Koma on väike, aga võimukas. ٭ Tahtmine on koma eest ära joosta. ٭ Koma muudab lause mõtet. ٭ Koma sõna ees muudab tähenduse lause sees. Koma kasutada tore, siis ei ole lause kole. ٭ Koma on jama koma on rasked, rikub ära mu eesti […]. Jah, kui perekonnanimi on ees ja eesnimi selle järel, siis tuleb nende vahele koma panna: Tänapäeva eestlase eesnimi on ees ja perekonnanimi järel, nt Ain Kaalep, Viivi Luik, Mats Traat. Ainult seal, kus on tarvis perekonnanimede järgi tähestikulist järjestamist, võib kasutada pöördjärjestust, mida märgistab koma, nt Hirv, Indrek. Kui loetelu ees on kokkuvõttev fraas, siis kasutatakse koolonit. Meie kooli võistkond on sel aastal käinud võistlemas Tartus, Narvas, Võrus, Tallinnas ning Keilas. Sidesõnade ja, ning, ega, ehk, või, nii… kui ka ette loetelus koma ei panda. Maja oli vana, kuid hubane. Sidesõnade aga, vaid, kuid, ent ette kirjutatakse loetelus koma.. Lauseliigid Lihtlause - lause, mis väljendab ühte tegevust ja milles on üks öeldis. Sõnajärg on eesti keeles suhteliselt vaba, kuid üldjuhul jääb öeldis lauses teisele kohale. Koondlause - lihtlause, milles on mitu samale küsimusele vastavat lauseliiget: alust, sihitist, määrust, öeldistäidet või täiendit.. Koondlause korduvad lauseliikmed eraldatakse üksteisest koma või .... Kirjavahemärgid Mõisted Rindlause - on liitlause, kus on korduvad lauseliikmed. NB! Aga, kuid, vaid, ent. Lisand - nimisõnaline täiend, on põhisõna ees/järel ,,kui" lisandiga ja olevas käändes. NB! Järellisand omastavas käändes (1 koma) ja järellisand sihitisena (2 koma). Põimlause - liitlause, mis koosneb pealausest ja .... Kui pannakse koma. Selleks, et mitte kahelda, kas koma pannakse "mis" ette ja millistel juhtudel on see tõesti vajalik, võite minna kahel viisil. Esimene neist on keerulisem ja nõuab teadmisi erinevatest asjaoludest: "mis" võib olla osake, liit või asesõna. Kolmandal juhul toimib see lause liikmena, asendades nimisõna.. Ülejäänud juhtudel (põhilause ees paiknevad lühendid, kus käändeline verbivorm on lühendi algul, ning põhilause järel paiknevad lühendid, kus käändeline verbivorm on lühendi lõpus) on määrusliku des- ja mata-lühendi komakasutus vaba. Pikemate lühendite puhul …. Põimlause koma 17 •Kõrvallausesidendeid: nagu, kui, näiteks, sest, et, sellepärast,küsiv-siduv asesõna mis, kes, kus, kuidas, miks. •1867. aasta kevadel toimus Tallinnas suur üleujutus, kuitormi tekitatud lained murdsid läbi muldtõkke, mis oli rajatud kaitseksÜlemiste järveüleujutuste eest, ja paljud majapidamised said kannatada.. Sel nädalal annab tekstibüroo Päevakera toimetaja Helika Mäekivi nõu, kuidas korrektselt kirja lõpetada. Eesti keeles on reegel, et kui des -vorm asub lause algul ja tal pole ees ühtegi sõna, mis teda täiendaks, siis ei tule tema taha taha koma. Keerulisemalt öeldes on sel juhul tegu ilma laienditeta lauselühendiga, mis paikneb .... Kuidas kirja lõpetada? 17. mai 2012. Autor: Helika Mäekivi. Eelmise nädala blogikandes rääkisin kirja alustamise viisidest. Loogiline oleks nüüd jätkata kirja enda teemal, kuid jätan selle vahele ja asun täna kohe kirja lõpetamise juurde. Eesti keeles on reegel, et kui des- vorm asub lause algul ja tal pole ees ühtegi sõna, mis .... näites (1), kus paksus kirjas olevate sõnade ees peaks koma olema. (1) Müüsin vana auto maha hetkel mil oleks pidanud riskigrupp langema 0.77-0.60-le aga uut autot kindlustama minnes tõusis hoopis 0.87. Kuigi valitseb tendents koma lausest välja jätta, on ka juhtu-meid, kui kas segadusseajavatest õigekirjareeglitest juhindu-des või .... Koma sõna ees muudab tähenduse lause sees. Koma kasutada tore, siis ei ole lause kole. ٭ Koma on jama koma on rasked, rikub ära mu eesti keele hinde – reegleid on ju sada. Neid on siiski vaja. Kui on kui-lisand, ma koma pole lisand. Üht koma teist see periood õppinud. Kuid midagi meelde ei jäänud. ٭ Koma on sama tihti aga ees, nagu .... Kui on lauses konstruktsioon "niisugune ~ seesugune ~ selline ~ säärane ~ säherdune nagu X", siis koma "nagu" ees ei ole, sest tegu on võrdlusega. Viimase reegli järgi tuleb kirjutada ka Teie saadetud lause. 29. jaanuar 2008. Kuidas Teie soovitaksite kirjutada eesti keeles United Nations Development Fund for Women (UNIFEM).. "kus" ees käib koma; Peatükis "Karrid" käib "kuni" ees koma ja esimeses lauses peab olema sõna "karrid". Viimane lause pole jällegi täislause. "Maapind vajub sisse suurest voolust tingitud sufosiooni tõttu." Mitmuse omastav sõnast "suu" ei ole "suute", vaid "suude".. KOMA Koma pannakse 1) aga, kuid, vaid, ent ette koond- ja rindlauses vastandatud lauseliikmete või osalausete eraldamiseks: Ilm oli kaunis, aga/kuid/ent väga külm. 2) ja, ning, nii...kui ka ette, kui neile eelneb üte, järellisand, kõrvallause, verbita lauselühend: Tulge siia, kulla poisid, ja näidake, kuidas te seda tegite.
kuidas valutult lahku minnakuidas õppida klaverit mängimamis on kõrvapõletikkuidas tekib suhkruhaigusmis on ajalooallikadkui suure osa moodustavad eesti oma energiaressursid riigis kasutatavast energiastmis on vältedkui palju teenivad eesti youtuberidmis on viljatusnoored kui ressurss

653
Bing Google